Ο Αντισυμμοριακός Αγών 1945-1949 Ζαφειρόπουλος(Παλαιοβιβλιοπωλείο)

Ο Αντισυμμοριακός Αγών 1945-1949 Ζαφειρόπουλος(Παλαιοβιβλιοπωλείο)

50.00 Με ΦΠΑ

Κωδικός Προϊόντος: 1038289
Εκδότης:
ISBN:
Αριθμός Σελίδων:
Έτος Έκδοσης:

Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο SKU: 1038289 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

[…] Η εξιστόρησις των γεγονότων εβασίσθη αποκλειστικώς:
– Δια μεν τας επιχειρήσεις των Εθνικών Δυνάμεων εις επισήμους πολεμικάς εκθέσεις, εις τας προσωπικάς αφηγήσεις των διαφόρων Διοικητών Μεγάλων Μονάδων και εις την άμεσον προσωπικήν μου αντίληψιν.
– Δια δε τας επιχειρήσεις των συμμοριτών εις τα κατασχεθέντα αρχεία των και εις τα σχετικά άρθρα τα δημοσιευθέντα εις το παρ’ αυτών εκδιδόμενον περιοδικόν “Δημοκρατικός Στρατός”.
Ανεζητήθησαν επίσημα στοιχεία δια την συγγραφήν ταύτην, προς ικανοποίησιν της ανάγκης, όπως η Ιστορία των Εθνικών αγώνων στηρίζηται εις πραγματικά γεγονότα και πειστήρια και είναι θεμελιωμένη επί της ιστορικής ακριβείας.
Την Ιστορίαν ταύτην του αντισυμμοριακού αγώνος δεν έγραψα προς τέρψιν του κοινού, αλλά δια να καταστήσω ταύτην “κτήμα εσαεί” εκείνων εκ των μεταγενεστέρων, οίτινες “θα θελήσουν να λάβουν ακριβή αντίληψιν των γεγονότων, όσων έχουν ήδη διαδραματισθή, καθώς και αυτών, άτινα κατά την ανθρωπίνην φύσιν μέλλουν να συμβούν περίπου όμοια” (Θουκυδίδης εις το πρώτον βιβλίον της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου) και ειδικώτερον:
– Ίνα παράσχω εις τον Ελληνικόν λαόν, και ιδία εις την στρατευθείσαν νεολαίαν, πλήρη την εικόνα των εξελιχθέντων γεγονότων και διαφωτίσω αυτήν κυρίως επί των αιτίων της παρατάσεως του αγώνος, δηλ. επί του “πως και διατί”.
– Ίνα συμβάλω εις την μόρφωσιν του Σώματος των Ελλήνων Αξιωματικών δια της παροχής των απαραιτήτων στοιχείων και κρίσεων, προς τον σκοπόν σχηματισμού ιδίας αντιλήψεως και εξαγωγής ιδίων συμπερασμάτων, άτινα θα συντελέσουν εις την συμπλήρωσιν της μορφώσεώς των.
– Ίνα διαφωτίσω τον ξένον στρατιωτικόν κόσμον και σχηματίση ακριβή αντίληψιν των λαβόντων χώραν, αντλήση δε πείραν και διδάγματα δια την εν τω μέλλοντι τυχόν αντιμετώπισιν εις την χώραν των παρομοίων περιπτώσεων.
– Τέλος ίνα αποφευχθούν αι διαστροφαί της ιστορικής αληθείας και γνωσθή ολόκληρος η αλήθεια, δια να αποτελέση η πείρα του παρελθόντος τον οδηγόν του μέλλοντος προς πρόληψιν επαναλήψεως των ιδίων σφαλμάτων. […]